Hur arbetar vi?

Kvinnor för mission har verksamhet på nationellt plan och i lokala avdelningar och kretsar. Föreningen samarbetar med Svenska kyrkans internationella arbete.

Sammanfattning av styrelsemöte 20-01-31

Vi gick igenom och planerade för årsmötet i Uppsala 20-22 mars. Vi startar redan på fredagskvällen i år med besök på Samariterhemmet. Mötesplatsen blir i S:t Pers kyrka under lördagen.
En resa till Zimbabwe för återträff med våra gäster från 2019 planeras. Från Kfm reser tre kvinnor. Diskussion kring deltagare och ekonomi avseende egen insats.
Vi gick också igenom planeringen för Missionsdagarna som i år har utökat program. ”Unga i den världsvida kyrkan ” engageras och möteslokal blir Missionskyrkan.
Ordförandekonferens 23-25 oktober blir i Visby och årsmötet 2021 förläggs i Sundsvall 19-20 mars.

Sammanfattning av styrelsemöte 19-11-18

Vi planerade för årsmötet 20-22/3-20 i Uppsala. Vi kommer att hålla till i S:t Pers kyrka och församlingshem.
Vi bollade också nya tankar inför Missionsdagarna; att på något sätt inkludera ”Unga i den världsvida kyrkan”.
Vi diskuterade vidare uppföljning av Afrikautbytet. Om det är möjligt så är det Zimbabwes tur att stå värd för en återträff.
Angående årets gästbesök så kommer Eva att sända tack till våra bidragsgivare tillsammans med en sammanfattning av besöket från varje lokalavdelning.
Anna-Lena och Eva presenterade utställningen om Kvinnor för mission som de gjort tillsammans med Birgitta Jagell.

Program ordförandekonferens 8-10/11 2019 i Östersund

Församlingsgården, Östersund

Fredag 8 november

Kl 17.00 Styrelsesammanträde.
Kl 19.00 Gemensam middag.


Lördag 9 november
Kl 09.30 Morgonbön. Församlingsgården
Kl 10.30 Besök på Galltije – sydsamiskt kulturcentrum med föredrag av Jerker Bexelius eller ersättare.
Kl 12.00 Lunch.
Kl 14.00 Föredrag av Jennie Nordin.
Kl 18.00 Gemensam middag med någon form av underhållning.

Söndag 11 november
Kl 11.00 Högmässa i Stora kyrkan.
Kl 12.30 Lunch i församlingsgården.

Anmälan med uppgift om ev specialkost görs till
Siv Mellergård, tel. 073-417 04 83, eller Mailadress: sivanmel_1@hotmail.com

Bokning av boende görs på:
Hotell Älgen, Storgatan 61, tel 063-51 75 25
Meddela att du ska på konferens med Kvinnor för mission samt ange din ankomsttid.

VÄLKOMNA!


Programmet för nedladdning

Sammanfattning av protokoll styrelsemöte 190824

Vi går igenom ekonomin för våra afrikanska gäster. Varje lokalavdelning ska redovisa
sina utgifter för gästerna. Vad har församlingen bidragit med och vad har lokalavdelningarna skjutit till?
Vi har för avsikt att göra en uppföljning av besöket likt den vi gjorde 2018 i Swaziland. 2020 kanske blir i Zimbabwe.
Kfm har har inbjudits och kommer att delta i stiftsdagarna i Gävle med en utställning.
Styrelsen planerar ett arbetsmöte 20/9 i samband med Missionsdagarna. Då för att arbeta med hemsidan.

Sammanfattning av styrelsemöte 2019-05-18

Mötet koncentrerades f f a kring planeringen för våra afrikanska gäster 26/8-9/9.
Angående ekonomin har Härnösand och Visby stift bidragit med pengar likaså Göteborgs missionssällskap. Växjö och Uppsala stift har inte hört av sig.
Programmet för gästerna följer förra gångens planering. Först samling för alla i Uppsala för generell och lokal information. Sedan reser kvinnorna ut till lokalavdelningarna två och två. Vistelsen avslutas i Uppsala med GÖRA SKILLNAD-dagarna.
Kvinnor för mission kommer att erbjuda arrangörerna för Göra Skillnad medverkan.
Kfm kan ha Workshop. Möjligt för Nomsa Khumalo från Swaziland att berätta om
PWL (bönekvinnonrna i Swaziland och Sydafrika)
Kfm kan visa en utställning och vidare informera både enskilda och större grupper om vårt arbete.
Nästa styrelsemöte 24/8 i Uppsala

Sammanfattning av styrelsemöte 2019-01-25

Vi gick igenom agendan för årsmötet i Oskarshamn. Vi beslöt att bjuda in som, observatörer, intresserade från Nybro och Mörkö församlingar.
26/8-9/9-19 är Kfm igen värdar för kvinnor från Swaziland och Zimbabwe. Lokala grupper och kretsar får som förra gången planera program. Vi kommer denna gång att söka bidrag från alla berörda stift förutom Lunds Missionssällskap. Eva beställer nu flygbiljetter för gästerna.
Kfm har fått inbjudan att komma till Mörkö församling för information om vårt arbete. Eva Noreborg besöker dem i april. 

Ordförandekonferens 9-11 november 2018 i Halmstad

Under veckoslutet 9-11 november samlades kvinnor från alla lokalavdelningarna i Kvinnor för mission för ordförandekonferens i Halmstad.
Meningen med dessa årliga möten är att fördjupa gemenskapen med varandra och vår uppdragsgivare Jesus Kristus.
Vi vill inspirera varandra i vårt fortsatta arbete både lokalt och internationellt.
Under lördagsförmiddagen berättade Monika Kellerdal och visade bilder från resan
till Swaziland där Eva Noreborg, Rose-Marie Probelius Seger och Monika Kellerdal deltog i återträffen för våra afrikanska gäster 2017.
Före lunchen fick deltagarna möta fyra kvinnor i Bibeln. Ulrika Hallén församlingspedagog från Harplinge berättade i dramatiserad form om Hanna, Noomi, kvinnan vid Sykars brunn och Lydia. Rubriken på föredraget var ”TA EMOT OCH GE VIDARE” Till det föredraget var också församlingsborna inbjudna.
Efter lunchen guidades deltagarna i S:t Nikolai kyrka av vaktmästaren Peter Lundqvist. Han delade med sig av sina omfattande kunskaper om kyrkan och dess intressanta historia.
Eftermiddagen ägnades sedan åt att utbyta tankar och erfarenheter i vårt lokal arbete.
Kvällen inleddes med att diakon Gunne Björhag ledde oss i helgmålsbön i församlingshemmets andaktsrum
Dagen avslutades med gemensam middag på församlingshemmet och vi då också lyssna till Elin Pihl och Vendela Westerberg som tillsammans sjöng till sitt pianospel.
Efter söndagens högmässa i S:t Nikolai kyrka åt man gemensam lunch innan deltagaren startade sin resor hem med flyg, tåg och bil.

Sammanfattning av styrelsemöte i Halmstad 9/11-18 i samband med ordförandesamlingen

Styrelsen godkände budgeten för resan till Afrika.
Kfm planerar att till 26/8-9/9-19 bjuda in 3 kvinnor från Zimbabwe och 3 kvinnor från Swaziland. Kontakt har tagits med Vashandirikvinnorna i Zimbabwe och Prayer Women´s League i Swaziland. Vi planerar för ekonomi och program för deras vistelse och resa till Sverige.
Till årsmötet 16-17/3 2019 i Oskarshamn kommer vi att föreslå en stadgeändring som innebär att alla lokalavdelningar blir representerade i styrelsen.
Ordförande ska skriva ett rundbrev där kallelse till årsmötet också ingår.

Sammanfattning av styrelsemöte 8 september 2018

- Rapport från resan till Swaziland. Genomgång av resans ekonomi och tankar kring vårt fortsatta arbete med utbyte med Zimbabwe och Swaziland.
- Vill bjuda in 3 kvinnor från Zimbabwe och 3 kvinnor från Swaziland till september 2019 i samband med Inspirationsdagarna i Uppsala. Dagarna går under rubriken ”Göra skillnad”.
- Vi vill öppna ett konto på hemsidan för att samla in pengar för Afrikautbytet.
- I höst är det ordförandesamling i Halmstad 10 november.
- Nästa årsmöte hålls i Oskarshamn 16-17 mars 2019

Sammanfattning av styrelsemöte 27 april 2018

Vi följde upp årsmötet i Visby som blev så lyckat och välordnat på alla sätt.
Anna-Lena redogjorde Kfm:s besök i Nybro. Anna-Lena och Monika var inbjudna att berätta om Kfm för församlingens alla syföreningar.
Vi planerade vidare för ordförandesamlingen i Halmstad 9-11 november och vi funderade också på talare till årsmötet i Oskarshamn i mars 2019. Man måste ha lång framförhållning när det gäller att hitta föredragshållare.
Vi gick också igenom finansieringen av Kfm:s deltagare i återträffen i Swaziland 6-16 juni. De tre som åker är Eva Noreborg- Uppsala, Rose-Marie Probelius Seger – Oskarshamn och Monika Kellerdal- Halmstad. Deltagarna bidrar med 7.000kr var.
Kfm ger 10.000kr till zimbabwernas uppehälle och 10.000 kr till Kfm:s uppehälle
Vi använder också pengar från arv av Anna Lindgren.
Eva berättade slutligen om SEK:s årsmöte som innehöll intressanta programpunkter, bl a tillbakablickar på det stora Kyrkomötet i Uppsala 1968, kallat U-68

Sammanfattning av viktiga punkter vid styrelsemöte
18-01-12

Anna-Lena berättade om resan till Zimbabwe veckan för jul. Det var avtackning av en biskop och invigning av en ny.
Vi gick igenom det sista i planeringen av årsmötet i Visby 17-18 mars. Anna-Lena och Monika ska 16 mars besöka Nybro och deltaga i en inspirationsdag för syföreningar och engagerade i internationella arbetet.
Lena gick igenom vår ekonomi och vi beslutade att bidraga till uppehället för de afrikanska kvinnorna under återträffen i juni
Vi skissade också på programmet till ordförandeträffen i Halmstad 10-11 november.

Viktiga punkter från senaste styrelsemötet, Oskarshamn 17-10-22

Ordförande har fått ett brev från Nybro i Småland. De önskar att Kfm kommer till en träff med syföreningar under första kvartalet 2018. Anna-Lena och Monika ska försöka göra detta i samband med resan till Visby.

Styrelsen har beslutat att sända tre medlemmar i Kfm till de afrikanska gästernas återträff i Swaziland 18-06-06. Detta under förutsättning att vi får en inbjudan. 

Diskussion och genomgång av planeringen för årsmötet i Visby 17-18/3-2018

På den här sidan och dess undersidor finner du information från de tre senaste åren. För tidigare info se vårt arkiv

Verksamhetsplan 2016

 

MÖTEN

Missionsdagar på våren med föredrag, seminarier, workshops och gudstjänster i samarbete med Kvinnor i  Svenska kyrkan.

Missionsdag på hösten tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete.

Internationellt kvinnomöte ungefär vartannat år i anslutning till Världens fest.

Lokalavdelningarna i Kvinnor för mission träffas oftast varannan vecka för att lära sig mera om Svenska kyrkans internationella arbete, främst bland kvinnor.
 

PROJEKT

Kvinnor möter/stödjer kvinnor

I olika former, bl a "Verkliga möten", träffas kvinnor från olika länder och kulturer för att dela erfarenheter och lära av varandra. Kvinnor från Sydafrika och Zimbabwe har kommit till Sverige för att berätta om sina erfarenheter och svenska kvinnor har nyligen besökt Zimbabwe.
 

INSAMLING

Att ekonomiskt stödja kvinnor i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern är en viktig del av  verksamheten. Insamling sker året om och lokalavdelningarna ordnar försäljningar för att samla in pengar.
 

KOMMUNIKATION

kvinnorformission.se

Hemsidan är en kunskaps- och informationskanal. Här kan man få information om forskning, konferenser, litteratur osv.

Rundbrev skickas till lokalavdelningar och kretsar fyra gånger om året.

Utställningar från resor till Centralamerika 2003 och till Israel/Palestina 2006 lånas ut gratis.