Föredragningslista vid årsmötet med Kvinnor för mission 2018 03 17 i Visby


1. Välkomnande till årsmötet
2. Val av mötesordförande (ev. vice ordf.)
3. Val av mötessekreterare
4. Godkännande av kallelse
5. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
6. Val av 2 personer bland ombuden att jämte ordf. justera årsmötets protokoll
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om medlemsavgiftens storlek
11. Val av ordf. för 1 år
12. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter. Halva antalet övriga ledamöter väljs för en tid av 2 år
13. Fyllnadsval efter avgången ledamot
14. Val av 2 revisorer jämte ersättare
15. Val av valberedning samt sammankallande
16. Beslut om insamlingsprojekt. Styrelsen föreslår att vi fortsätter stödja samma fyra insamlingsprojekt som föregående år
17. Ev. motioner väckta av lokalavdelning, ansluten krets eller enskild medlem
18. Information om kontakterna med våra gäster från Afrika
19. Ev. övriga ärenden